REGULAMIN DLA PACJENTÓW

Centrum Medycznego EDEN

prowadzącego

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Ośrodek jest organizatorem świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych oraz terapeutycznych w środowisku, dla dzieci i młodzieży do 21 r.ż. bez skierowania.

2. Ośrodek prowadzi swoją działalność pięć dni w tygodniu w następujących godzinach:

wtorek: 8.00 – 20.00
środa: 8.00 – 20.00
czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 16.30
sobota: 8.00 – 16.00

3. Pacjent lub Opiekun prawny Pacjenta może dokonać rejestracji telefonicznie, pod numerem telefonu 882 590 818 lub osobiście w Ośrodku w dniach i godzinach jego pracy. Terminy spotkań ze Specjalistami są ustalane według grafiku pracy Specjalistów. Pierwsza wizyta będzie ustalona nie później niż 7 dni od dnia zgłoszenia się Pacjenta lub w innym terminie dostosowanym do prośby Pacjenta/Opiekuna prawnego.

4. Korzystanie z usług Ośrodka jest dobrowolne i nieodpłatne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Jeżeli Pacjent nie może stawić się na umówione spotkanie, jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie rejestrację, z co najmniej 24-ro godzinnym wyprzedzeniem.

6. Osoba korzystająca z usług Ośrodka, a będąca osobą niepełnoletnią ma obowiązek zgłoszenia się do Ośrodka z Rodzicem/ Opiekunem prawnym.

7. W uzasadnionych przypadkach Ośrodek może odmówić lub zaprzestać świadczenia usług osobom indywidualnym lub różnym podmiotom. Decyzje o odmowie lub zaprzestaniu podejmuje Kierownik Ośrodka.

8. Specjalista może odmówić świadczenia usługi osobie, która naraża jego dobro osobiste, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub jest agresywna. W takim wypadku zastrzega sobie także prawo do wezwania odpowiednich służb.

9. W stanach zagrożenia zdrowia i życia Pacjenta lub innych osób, specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w ośrodku i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.

10. Pacjent zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie oraz utrzymywać w czystości i porządku pomieszczenia, z których korzysta. W przypadku wyrządzonych szkód, pokrywa ich koszty.

11. W przypadku rozpoczęcia psychoterapii: psychoterapeutę i Pacjenta/Opiekuna prawnego obowiązuje kontrakt terapeutyczny, którego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.

12. Zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej/psychoterapeutycznej są wydawane na wniosek Pacjenta/Opiekuna prawnego, ale wyłącznie ze wskazaniem od kiedy odbywają się spotkania i w jakiej częstotliwości oraz w przypadku, gdy odbyły się przynajmniej trzy wizyty psychologiczne.

13. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem.

14. Opiekunowie prawni lub pełnoletni Pacjent zobowiązują się do:

a. informowania terapeuty o podejmowaniu innych działań terapeutycznych;
b. terminowego i punktualnego przychodzenia na zajęcia;
c. przyprowadzania i odbierania z zajęć oraz pozostawania w trakcie zajęć na terenie Ośrodka w przypadku Pacjentów do 13 r.ż.;
d. opcjonalnego wyrażenia zgody na kontakt specjalistów zatrudnionych w Ośrodku z zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną, osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty lub pomocy społecznej oraz asystentami i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej. Kontakt ten może być osobisty lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

15. Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej www.edenmed.pl. Zapraszamy do zapoznania się z nią i w razie pytań prosimy o kontakt: kontakt@edenmed.pl.

16. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Ośrodka w czwartki od 12.00-14.00.