Regulamin Centrum Medycznego Eden dla pacjentów korzystających z usług odpłatnych.

1. Sesje terapeutyczne (50 minut) oraz wizyty lekarskie (60 minut oraz 30 minut) odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji.

2. Odwołania terminu wizyty/sesji można dokonać telefonicznie lub SMS-em na numer kom 882 590 818.

3. Odwołanie terminu wizyty/sesji bez konsekwencji finansowych, możliwe jest do godziny 15:00 dnia poprzedzającego spotkanie, a informację tę należy przekazać rejestracji w godzinach pracy Centrum.

4. W przypadku poniedziałkowych terminów wizyt/sesji odwołanie możliwe jest najpóźniej do godz. 12:00 w poprzedzającą sobotę.

5. Terminy wizyt/sesji następujące po dniu świątecznym można odwołać w ostatni poprzedzający je dzień roboczy (jeśli dniem tym jest sobota, to do godziny 12:00, jeśli jest to zwykły dzień roboczy od poniedziałku do piątku, to do godziny 15:00)

6. Odwołanie terminu wizyty/sesji z przekroczeniem ram czasowych określonych w pkt 3- 5 Regulaminu lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na temat nieobecności, wiąże się z pełną odpłatnością, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu pracy specjalisty.

7. W przypadkach losowych specjalista ma prawo odstąpić od pobrania opłaty za nieodbytą sesję. (Uznajemy jednak, że korki, konieczność dłuższego pozostania w pracy, wyjazdy na delegacje, czy też odmowa dziecka przyjścia na wizytę, itp. nie są przypadkami losowymi.)

8. Przypomnienie o wizycie/sesji jest wysyłane dzień wcześniej w formie wiadomości tekstowej SMS na podany przez Państwa numer kontaktowy. Brak wiadomości zwrotnej nie jest równoznaczny z odwołaniem wizyty. W przypadku nieotrzymania powiadomienia do godziny 18:00, należy skontaktować się z rejestracją.

9. Spóźnienie się na wizytę/sesję wiąże się ze skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia.

10. Należność za wizytę/sesję pobierana jest przez rejestrację przed wejściem do gabinetu.

11. Brak możliwości skontaktowania się z pacjentem umówionym na pierwszą wizytę/sesję wiąże się z jej anulowaniem.

12. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską stawia się tylko jeden z partnerów, wizyta jest płatna jako partnerska, zgodnie z dokonanym zapisem.

13. Dokumentacja pacjentów jest sporządzana według obowiązujących norm prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.

14. Psychoterapeuci i Pacjenci Centrum będący w relacji psychoterapeutycznej/lekarskiej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy Regulamin.

15. W przypadku odwołania wizyty/sesji przez specjalistę nie są pobierane opłaty i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie. W przypadku zaniedbania ze strony specjalisty (brak informacji o niestawieniu się do pracy) na kolejną wizytę/sesję pacjent uzyskuje 50% rabatu.

16. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat. Przerwa dwutygodniowa w terapii przy braku informacji o przyczynach nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii.

17. Psychoterapeuci mają prawo i obowiązek do korzystania z superwizji.

18. W przypadkach o których mowa w art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz. U. 1994 Nr 111 poz. 535), możliwe jest zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. O zastosowaniu przymusu bezpośredniego co do zasady, decyduje lekarz, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie.

19. Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie – także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego. W tym przypadku art. 18 ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ma zastosowanie. Konieczność przeprowadzenia badania, stwierdza lekarz psychiatra, a w razie niemożności uzyskania pomocy lekarza psychiatry – inny lekarz. 

20. Centrum Medyczne Eden oświadcza, iż zapoznało się z aktualnymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych RODO oraz, że zobowiązuje się do ich wdrażania i przestrzegania w ramach świadczonych usług.

21. Centrum Medyczne Eden zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych pacjentów, do których ma dostęp w czasie wykonywania usług. Niniejsze zobowiązanie trwa również po zakończeniu świadczenia usług.

22. Dane osobowe pacjenta mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności Policji, Prokuraturze, Sądom, innym organom władzy lub administracji państwowej, wyłącznie w wypadkach i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

23. Celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obiekcie Centrum Medyczne Eden, a także dla ochrony zdrowia Pacjentów/Klientów w placówce funkcjonuje monitoring wideo. Monitoring nie funkcjonuje w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, w trakcie udzielania pacjentom tych świadczeń.